niet ingelogd

Jeugdbeleid

Hoe wordt de teamindeling gemaakt?


Hoe wordt de teamindeling gemaakt?Het is voor een kleine vereniging als VV Hellas moeilijk om een vaste manier van indelen voor de jeugdelftallen op papier te zetten, omdat dit ieder jaar afhankelijk is van het aantal spelers per leeftijdscategorie en het (onderlinge) niveau van de spelers. Dit neemt niet weg dat VV Hellas beleid heeft opgesteld ten behoeve van het maken van de teamindelingen.

We praten bij VV Hellas niet over selecteren, maar over indelen.
De indeling op leeftijd wordt in eerste instantie door de jeugdcommissie voorgelegd aan de jeugdtrainers en -leiders. De uiteindelijke teamindeling wordt vastgesteld tijdens een hiervoor geplande vergadering, waarbij de jeugdcommissie en alle jeugdleiders (en trainers) aanwezig zijn.
Eventuele vragen worden beantwoord door leden van de jeugdcommissie.

Het streven van de club (en de KNVB) is om spelers en teams zoveel mogelijk in te delen op basis van eigen leeftijd en niveau (zowel voetbaltechnisch als qua mentaliteit).
Spelers kunnen zich namelijk het beste ontwikkelen op de technische, tactische, fysieke en mentale eigenschappen van het voetbalspel als zij zoveel mogelijk op hun eigen niveau voetballen. Ze zullen dan de juiste weerstand/ tegenstand/ tegendruk ondervinden. Wanneer een speler op een te hoog niveau voetbalt, zal de snelheid en/of fysieke weerstand voor hem te hoog zijn en kan hij/zij zich daardoor niet optimaal ontwikkelen. Andersom geldt natuurlijk ook dat wanneer een speler op een te laag niveau voetbalt, het hem vaak te gemakkelijk afgaat en zijn ontwikkeling zal stagneren.

Gelet op de ervaringen uit het verleden, in combinatie met het advies dat VV-Hellas van DAOS gekregen heeft, zijn wij ervan overtuigd dat spelers zich het beste ontwikkelen als ze ingedeeld worden bij medespelers die qua niveau zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Uiteindelijk beleven de
kinderen op deze manier het meeste plezier aan het voetbal, omdat ze dan zoveel mogelijk betrokken blijven bij het spel.

Het aantal spelers in iedere leeftijdscategorie is bij een club als VV Hellas echter niet zo groot dat er heel "fijnmazig" ingedeeld kan worden. Bij de jongere leeftijdscategorie zijn er meestal twee teams, maar bij de oudere leeftijdscategorieën is er slechts één team. Soms valt er zelfs een volledige leeftijdscategorie weg, om tot genoeg spelers per team te kunnen komen. Enkele af- of aanmeldingen kunnen dus al snel een "domino-effect" teweegbrengen tussen de teams. (Bij grotere clubs is dit veel minder het geval).

De hele indelingspuzzel kan zelfs, door onverwachte opzeggingen of nieuwe aanmeldingen, nog tot het begin van de competitie aangepast worden. Tot die tijd moet de gepubliceerde indeling dan ook absoluut als "onder voorbehoud" beschouwd worden.

Bij de indeling speelt onder andere een rol
- Het aantal spelers per leeftijdscategorie;
- Niveau en ingeschatte ontwikkeling. De ontwikkeling, het spelplezier en de teamgeest zijn erbij gebaat wanneer in teams spelers van ongeveer
gelijk niveau spelen;
- Voetbalvaardigheid en gedrag (o.a. snelheid, techniek, inzicht, mentaliteit);
- Prestatie en motivatie bij wedstrijden en trainingen;
- Leeftijdscategorie/geboortejaar.

De dispensatieregels van de KNVB
In het belang van de individuele (fysieke en/ of sociaal emotionele) ontwikkeling van een speler, kan besloten worden een speler in te delen in een andere leeftijdscategorie. Bij een kleine club als VV Hellas is het soms onvermijdelijk om (zelfs meerdere) spelers in een andere leeftijdscategorie in te delen om überhaupt tot een passende indeling met complete teams te komen.

Overige informatie met betrekking tot de teamindeling
De praktijk wijst uit dat er meestal weinig tot geen speelruimte is om tegemoet te komen aan speciale verzoeken om bepaalde spelers bij elkaar in een team te plaatsen, zelfs niet in een lager team. Daarnaast vinden wij dat de club er ook is om nieuwe contacten te leggen waardoor nieuwe
vriendschappen kunnen ontstaan. Bovendien blijven de jeugdspelers elkaar ontmoeten bij VV Hellas en komen ze na verloop van tijd vaak weer bij elkaar in het team.

Alleen bij twijfel kan er vooraf overleg plaatsvinden met speler en/of ouders. Dit overleg wordt geïnitieerd door de jeugdcommissie.

Zodra de voorlopige indeling bekend is, wordt deze medegedeeld via de website en eventueel andere communicatievormen.

Het hierboven beschreven beleid laat zien dat er niet over één nacht ijs wordt gegaan en dat vele aspecten meespelen. Van de definitieve indeling wordt dan ook niet afgeweken. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan de jeugdcommissie in overleg met betrokken trainers en leiders besluiten
om een wijziging aan te brengen.

Let op:
Het niet eens zijn met het toegeschreven niveau/mentaliteit/ontwikkeling is GEEN REDEN om de indeling te wijzigen.
De club bepaalt of er dispensatie wordt aangevraagd. Hiervoor is geen toestemming nodig van speler/ouders.
Mocht het in het belang van een bepaalde speler nodig zijn om alsnog in een voor hem/haar qua niveau beter passend team te spelen, dan kan hier door de jeugdcommissie in overleg met de betreffende leiders altijd nog toe besloten worden. De ervaring leert dat dit slechts in een enkel
geval voorkomt.

Tijdspad indelingsprocedure
Op basis van informatie van de ledenadministratie, aangevuld met bekende aanmeldingen en afmeldingen, vindt er medio mei een inventariserend overleg plaats met de trainers en leiders.Tijdens dit overleg wordt een aanzet voor een indeling gemaakt.
In mei ontvangt elke speler een brief met daarin de vraag om aan te geven of hij/zij het komend seizoen ook bij VV Hellas zal voetballen.

In mei/juni komen de jeugdcommissie en de leiders en trainers bij elkaar om een (voorlopige) indeling voor het nieuwe seizoen te kunnen bepalen.
De (voorlopige) indeling zal de eerste week van juli op de website worden geplaatst.

Uiterlijk bij de start van de nieuwe competitie of het bekertoernooi is de indeling pas definitief, aangezien er in de zomermaanden, zo blijkt in de praktijk, spelers afhaken of bijkomen. Om tot een zo passend mogelijke samenstelling van alle teams te kunnen komen, zijn mutaties hierdoor soms onvermijdelijk.
N.B. In de loop van het seizoen kan het om verschillende redenen en in specifieke gevallen weleens voorkomen dat een speler in een ander team wordt geplaatst door de jeugdcommissie. In het belang van de speler, van het oude of nieuwe team of van de vereniging. Dit zal per specifieke situatie bekeken- en vooraf besproken worden met de betreffende trainer/ leider en speler/ ouder.

Aanmeldingen gedurende het seizoen
Tijdens het seizoen kunnen er uiteraard nieuwe spelers aangemeld worden. De regel is dat nieuwe spelers aansluiten bij het laagste team uit zijn of haar leeftijdscategorie. Als echter blijkt dat de betreffende speler qua niveau totaal niet past bij dit team dan kan de jeugdcommissie besluiten deze speler in een ander, beter passend team, te plaatsen. Mits we hiertoe de mogelijkheid hebben.

Tot slot
In de eerste week van juli staan de nieuwe indelingen op de website.
Deze indeling is altijd onder voorbehoud van onder andere opzeggingen, inschrijvingen, overschrijvingen en goedkeuring van de KNVB op dispensatieverzoeken.

Voor de meeste teams is de staf waar mogelijk al ingevuld (onder voorbehoud). Maar we hebben altijd vacatures voor leiders/coaches en trainers. Heeft u interesse, neem dan contact op met de jeugdcommissie. Uitgebreide voetbalkennis is niet nodig om als leider aan een team verbonden te worden, laat u daar dus niet door afschrikken.