Lidmaatschap

Lid worden van Hellas, je overschrijving regelen of zoek je informatie over welke contributie je moet betalen? Hieronder vind je alle informatie.

Lid worden van VV Hellas

Wil jij lid worden, een overschrijving regelen of je lidmaatschap beëindigen?
Vul onderstaand formulier in en upload meteen een pasfoto, deze is nodig voor de spelerspas.
Senioren
Jeugd

Aanmelden als seniorlid

  Aanmelden als jeugdlid

   *Lees aub voor het verzenden de voorwaarden in het vrijwilligersbeleid hieronder*

    ➢ Het uitgangspunt is dat elk lid van VV-Hellas zich op één of andere wijze (minimaal een aantal uren per seizoen) inzet voor de vereniging.

   Van de ouders/ verzorgers van jeugdleden (JO7 t/m JO15) wordt verwacht dat minimaal één ouder/ verzorger per jeugdlid (of één ouder per gezin, indien er meerdere kinderen van één gezin jeugdlid zijn), zich inzet als vrijwilliger, minimaal een aantal uren per seizoen.

   Mochten ouders vrijwilligerstaken willen voortzetten zodra hun kind naar JO16 gaat, dan wordt dit uiteraard zeer gewaardeerd.

   Vrijwilligers kunnen op alle functies of deelfuncties worden ingezet. Er zijn taken die gedurende het jaar structureel om inzet vragen (bijvoorbeeld het leiden van een team of de ledenadministratie), maar er zijn ook taken die geconcentreerd in een bepaalde periode uitgevoerd dienen te worden (bijvoorbeeld het organiseren van de slotdag/ het kamp/ een toernooi). Wanneer een taak veel tijd kost, kan deze door of met meerdere personen uitgevoerd worden. Taken die weinig tijd vergen, kunnen gebundeld worden.

   Hoe gaat de organisatie van de inzet van vrijwilligers in zijn werk?

   ➢ Uitgangspunten:
   – Vanaf het seizoen 2021-2022 doen alle ouders van nieuwe leden vanaf de inschrijving bij VV-Hellas een vrijwilligerstaak.
   – Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op alle taken die er bij vv-Hellas te verdelen zijn. De taken hoeven dus niet specifiek betrekking te hebben op de jeugd.

   Er wordt elk jaar bij aanvang van het seizoen geïnventariseerd wie welke taak uitvoert.

   Tijdens een kennismaking tussen de nieuwe leden en de vrijwilligerscoördinator wordt geïnventariseerd welke taken de betreffende vrijwilliger zou willen en kunnen doen. De vrijwilligerscoördinator deelt deze personen vervolgens in bij een taak/ vacature/ klus. Degenen die afwezig zijn, worden door de vrijwilligerscoördinator ingedeeld voor een taak.

   Mocht blijken dat er reeds genoeg vrijwilligers voor een specifieke taak beschikbaar zijn, dan geeft de vrijwilliger een tweede keuze door. We verwachten dat er voor iedereen een passende ‘match’ te maken is. Uiteraard doet de vrijwilligerscoördinator er zijn/ haar uiterste best voor om voor iedereen een passende taak of functie te vinden.

   Bovendien zit een vrijwilliger niet voor ‘altijd’ vast aan een bepaalde taak. Mocht de vrijwilliger na verloop van tijd een andere taak willen uitvoeren, dan kan hij/ zij dit kenbaar maken bij de vrijwilligerscoördinator. Bij aanvang van een nieuw seizoen kunnen taken, indien gewenst, herverdeeld worden.

   Mocht het voor een ouder écht niet mogelijk zijn om een vrijwilligerstaak op zich te nemen, dan kan de betreffende ouder op een andere manier een bijdrage leveren. Het betreft in dit geval een financiële bijdrage van € 35,00. *Deze bijdrage komt ten gunste de jeugdafdeling (in de breedste zin van het woord). Er wordt schriftelijk vastgelegd welke ouders kiezen voor een financiële bijdrage aan de jeugdafdeling in plaats van het uitvoeren van een vrijwilligerstaak.

   Contributiebetalingen 2023-2024

   Huidige leden
   Alle leden dienen de volledige contributie van het lopende seizoen te voldoen. Ieder lid ontvangt hierover een persoonlijke schriftelijke mededeling van de penningmeester, waarin de uiterste datum van betaling is vermeld.
   Nieuwe leden
   Leden die zich in het lopende seizoen aanmelden als lid bij VV Hellas krijgen schriftelijk bericht van de verschuldigde contributie voor de rest van dit seizoen. Zij zijn verplicht het contributiebedrag te betalen vóór de in de brief genoemde datum. De hoogte van dit bedrag is het volledige contributiebedrag gedeeld door 12 maanden maal het aantal maanden dat nog openstaat in het lopende voetbaljaar, aangevuld met de lopende kosten die gemaakt worden bij de KNVB.
   Niet tijdig betalen
   Alle leden die niet tijdig aan hun contributieverplichtingen voldoen, worden voor alle activiteiten van VV Hellas geschorst tot dat de contributie is betaald.
   Beëindiging lidmaatschap en afmelding
   Conform de reglementen van de KNVB eindigt het lidmaatschap en de daaraan verbonden contributieplicht in principe pas aan het einde van het lopende seizoen, dus per 30 juni. Hierbij geldt een opzegtermijn van 4 weken. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail geschieden bij de ledenadministratie (zie onderstaand adres).
   Contributietabel 2023-2024
   Ledenadministratie Senioren en Junioren

   Wibo Biermans​
   Henri Jonasstraat 36, 6137 CM Sittard​
   Tel. 06-22549173​
   ledenadministratie@vv-hellas.nl​​