niet ingelogd

Vertrouwenspersoon & Gedragsregels seksuele intimidatie

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)De VCP is er voor alle leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. Nadat het probleem is besproken kan er doorverwezen worden naar de vertrouwenspersoon van de overkoepelende KNVB of NOC-NSF. Ook kan de VCP op weg helpen bij het doen van een melding of aangifte bij politie.

Wie is onze VCP?
Ine Eussen werkt al jaren lang als professional in de jeugdzorg. Zij is door haar beroep op de hoogte van alle procedures en is gewend om te werken met beroepsgeheim. Zij weet dan ook als geen ander discreet met alle klachten om te gaan.Ine is geen lid van VV Hellas en heeft ook geen directe banden met bestuursleden van VV Hellas en kan daarom geheel onafhankelijk optreden.

U kunt Ine Eussen bereiken via haar telefoonnummer. 06 44 50 37 93. Zowel ouders als de jeugdigen zelf kunnen contact opnemen voor advies of vragen.

Gedragsregels omtrent seksuele intimidatie


Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels
voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De
regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en
ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke
sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
1) De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
voelt.
2) De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het
gezamenlijk gestelde doel.
3) De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover
de sporter.
4) Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5) De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren,
zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en
borsten.
6) De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7) De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de
hotelkamer.
8) De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als
gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige)
sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat
zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9) De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van
de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering
staan.

10) De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal
hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11) In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
VV-Hellas wil al zijn leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is
daarbij essentieel. Wij willen zo een omgeving scheppen waarin sporters kunnen groeien, bloeien en
zich prettig voelen. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel.
Het is belangrijk om adequaat te reageren indien een dergelijke situatie ontstaat. Het is echter
belangrijker dat er ook maatregelen genomen worden om grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen. Hier dragen de gedragsregels binnen onze vereniging aan bij. Binnen het team van
trainers, vrijwilligers en begeleiders zullen deze gedragsregels gehanteerd worden en in de gevallen
waar de gedragsregels niet voorzien van een antwoord, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van
hun in de geest hiervan te handelen.
VV-Hellas is als vereniging lid van de KNVB die op haar beurt weer is aangesloten bij de NOC*NSF. Als
overkoepelend orgaan zijn regels opgesteld die ongewenst seksueel gedrag proberen te voorkomen
en aan te pakken.
Meer informatie over het beleid van NOC*NSF en dus ook onze vereniging, kun je terugvinden op de
site van NOC*NSF middels deze link: https://www.nocnsf.nl/vog